Kostenloser Versand von Montag bis Freitag

Voorwaarden en bepalingen

1. Informatie voorafgaand aan het contractuele proces

De website www.thecolvinco.com is eigendom van BLOOMING EXPERIENCE BV met Spaans registratienummer CIF B-66823287 voorzien van het CIF-nummer B-66823287, opgericht voor onbepaalde tijd op 8 juli 2016 door middel van een door de Notaris van Barcelona, de heer Álvaro Marqueño gemachtigde openbare akte onder nummer 1243 van zijn protocol, ingeschreven in het handelsregister van Barcelona onder boekdoel 45492, blad 95, nummer 489628, eerste inschrijving.

De algemene voorwaarden van de contractering reguleren de verkooprelatie op afstand tussen BLOOMING EXPERIENCE SL en de gebruiker of de klant, conform de wettelijke bepalingen, in het bijzonder, de Wet 7/1998, van 13 april, over de Algemene Voorwaarden van Contractering, de Wet 3/2014, van 27 maart waardoor de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers, de Organische Wet 15/1999, van 13 december, voor de Bescherming van Gegevens van Persoonlijk Karakter, de Wet 7/1996, van 15 januari, op de detailhandel, en op de Wet 34/2002 van 11 juli, op de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel wordt gewijzigd.

BLOOMING EXPERIENCE SL behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, eventuele wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden. Die wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, via de webpagina´s, omwille van enigerlei toelaatbare vorm van recht en moeten verplicht worden nageleefd gedurende de periode waarin deze gepubliceerd staan op de website en totdat deze niet worden rechtmatig worden gewijzigd door latere. Desalniettemin, behoudt BLOOMING EXPERIENCE SL zich het recht voor, in bepaalde gevallen, bijzondere contracteringsvoorwaarden toe te passen die voorrang hebben op de huidige Algemene Voorwaarden wanneer zij dit nodig acht, waarbij deze op de juiste momenten en wijzen zullen worden aangekondigd.

Het doel van de website is het aanbieden en het promoten van allerlei soorten bloemen, planten en decoratieve voorwerpen.

De duur van het contract blijft verbonden aan de bezorging van het product onverminderd het recht op ontbinding of herroeping.

Als gebruiker of klant verklaart deze uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden en deze algemene contracteringsvoorwaarden te kennen, begrijpen en accepteren. Op dezelfde wijze verklaart deze volwassen te zijn en de juridische capaciteit te hebben en te kunnen uitoefenen, die noodzakelijk zijn voor de toegang tot de websites van BLOOMING EXPERIENCE SL en de contractering hierdoor.

Om onze producten aan te schaffen, kunt u zich richten tot de overeenkomstige afdeling binnen onze online winkel.

Als het bestelproces eenmaal is afgerond, ontvangt de klant een bevestiging hiervan via email. Het is van cruciaal belang dat tijdens het bestelproces de gebruiker een geldig emailadres opgeeft. Als u binnen 24 uur na de afronding van de bestelling nog geen bevestiging heeft ontvangen, neemt u dan contact op met BLOOMING EXPERIENCE SL door te bellen naar de klantenservice of via E-mail hallo@thecolvinco.com.

De klant ontvangt bij de ontvangst van het product op het aangegeven afleveradres een factuur of kopie van de bestelling

2. Aanbiedingen en geldigheid

Als er een product in aanbieding is, worden de prijs en de geldigheid hiervan altijd aangegeven bij de algemene productkenmerken.

In naleving van de geldende richtlijn biedt BLOOMING EXPERIENCE SL informatie over alle te koop aangeboden artikelen aan, w.o. de productkenmerken en de prijzen. Desalniettemin behoudt BLOOMING EXPERIENCE SL zich het recht voor om de online aangeboden producten weg te halen, aan te vullen of te wijzigen door een simpele wijziging in de inhoud hiervan. Op deze wijze worden de op elk moment via de website aangeboden producten beheerst door de in elk geval geldende Algemene Contracteringsvoorwaarden. Eveneens beschikt het bedrijf over de bevoegdheid om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot de vermelde producten weg te halen.

3. Essentiële productkenmerken

De in onze online winkel aangeboden producten, zijn voorzien van een foto en de essentiële kenmerken hiervan, dit is de van de fabrikant zelf verkregen informatie. De kleur van het product, zichtbaar op de foto es niet bindend. In de kenmerken wordt dit wel aangegeven.

3. Garanties

Alle op de website aangeboden producten zijn voorzien van de commerciële garantie van de leverancier hiervan. BLOOMING EXPERIENCE SL beschikt over een aftersalesservice waarop de klant een beroep kan doen, zolang de garantie geldig is, door contact op te nemen met de aftersalesservice van BLOOMING EXPERIENCE SL via een email aan hallo@thecolvinco.com of met de door de leverancier zelf opgegeven servicelocaties. In geval van twijfel kunt u gebruik maken van het telefoonnummer van de klantenservice of via een email aan hallo@thecolvinco.com.

4. Prijzen

Alle producten geven de verkoopprijs in euro‘s weer waarbij de BTW steeds is inbegrepen. Mocht een andere belastingvorm van toepassing zijn, dan wordt dit aangegeven.

5. Verzendkosten

Alle op de website aangeboden producten zijn voorzien van de commerciële garantie van de leverancier hiervan. BLOOMING EXPERIENCE SL beschikt over een aftersalesservice waarop de klant een beroep kan doen, zolang de garantie geldig is, door contact op te nemen met de aftersalesservice van BLOOMING EXPERIENCE SL via een email aan hallo@thecolvinco.com of met de door de leverancier zelf opgegeven servicelocaties. In geval van twijfel kunt u gebruik maken van het telefoonnummer van de klantenservice of een email sturen naar hallo@thecolvinco.com.

6. Verzendkosten

BLOOMING EXPERIENCE SL verricht uitsluitend verzendingen binnen Nederland en België zonder dat hier kosten aan zijn verbonden aan de via hun account op www.thecolvinco.com registreerde gebruikers op het moment van aankoop.

7. Bezorging van de bestelling

Als de verzendbevestiging verstuurd is, zal het product worden bezorgd op de door de gebruiker bij het bestellen aangegeven adres binnen een termijn van ca. 1 tot 5 werkdagen gerekend vanaf het moment dat deze het magazijn van BLOOMING EXPERIENCE SL hebben verlaten.

BLOOMING EXPERIENCE SL is op geen enkele wijze aansprakelijk als de bezorging van het product niet kon worden gerealiseerd als gevolg van foutief of onvolledig opgegeven gegevens of als de bezorging niet kon plaatsvinden door overmacht jegens de koeriersdienst, zoals bijvoorbeeld, de afwezigheid van de gebruiker of de inbeslagname van het product door de douane.

De bezorgingstermijnen zijn benaderingen, ook al zal BLOOMING EXPERIENCE SL er alles aan doen om zich hier aan te houden.

8. Betaalwijzen en uitvoeringen van de bestelling

De klant kan het aankoopbedrag van zijn/haar bestelling voldoen op de volgende manieren. Tijdens het koopproces moet u uw keuze aangeven:

Creditcard of debetkaart VISA, VISA of MASTERCARD

  • Alle handelingen die de overdracht van persoonsgegevens of bankgegevens betrekken, worden in een veilige omgeving uitgevoerd, een veiligheidstechniek SSL genaamd (Secure Sockets Layer). Alle informatie die u ons opgeeft reist gecodeerd over het Internet.
  • Dus, de gegevens van uw creditcard worden direct in Stripe ingevoerd (betaalportaal) en worden niet ingevoerd of geregistreerd op geen enkele server van BLOOMING EXPERIENCE SL.
  • Bij het betalen met uw VISA of MASTERCARD worden altijd de volgende gegevens opgevraagd: creditcardnummer, vervaldatum en een validatiecode die overeenkomt met de drie laatste cijfer van het nummer dat cursief vermeld staat op de achterkant van uw VISA o MASTERCARD, waardoor de veiligheid van de transactie wordt gewaarborgd. Deze betaalmethode is uitsluitend geldig op de website.
  • Als het bedrag van een aankoop onterecht of op frauduleuze wijze is geïnd met behulp van nummer van een betaalkaart, kan de houder de onmiddellijke annulering van het geïnde bedrag opeisen. In dat geval, worden de overeenkomstige handelingen betreffende de restitutie op de rekeningen van de provider en van de houder op zo‘n kort mogelijke termijn uitgevoerd.
  • Als daarentegen de aankoop inderdaad door de houder werd uitgevoerd en de eis op restitutie geen gevolg van het uitoefenen van het recht op herroeping of correctie was en daarom de annulering van de overeenkomstige inning onterecht zou worden geëist, wordt deze houder jegens BLOOMING EXPERIENCE SL aansprakelijk gesteld voor eventuele schades en verliezen als gevolg van die annulering. In dat geval is de houder een schadevergoeding verschuldigd.

Paypal

  • Hiermee kunt u op veilige en comfortabele wijze betalingen via Internet verrichten. Het platform van PayPal is gebaseerd op de bestaande financiële infrastructuur van bankrekeningen en creditcard als de mondiale oplossing voor realtime betalingen. Paypal biedt een dienst die speciaal uitgedacht is voor degenen die niet tevreden zijn met traditionele betaalmethoden. Meer info over Paypal:
  • http://www.paypal.com.

BLOOMING EXPERIENCE SL verbindt zich ertoe de bestelling binnen een termijn van maximaal 30 dagen gerekend vanaf de dag na de bestelling te bezorgen.

De beschikbaarheid van de producten die worden aangeboden door BLOOMING EXPERIENCE SL kan variëren naargelang de vraag van de klanten. Ondanks het feit dat BLOOMING EXPERIENCE SL om de zoveel tijd de voorraad aanvult, kan het zijn dat het door de klant bestelde product op dat moment niet voorradig is. In geval er dan niet kan worden bezorgd, zal BLOOMING EXPERIENCE SL, zodra het bedrijf dit te weten komt, de klant hiervan per email op de hoogte stellen. De duur van deze correspondentie zal in geen geval de maximale termijn van 30 dagen overschrijden. BLOOMING EXPERIENCE SL geeft twee keuzemogelijkheden: De klant zonder prijsverhoging een product met vergelijkbare kenmerken of betere kwaliteit aanbieden of, behoudens gerechtvaardigde en aantoonbare redenen van BLOOMING EXPERIENCE SL, binnen deze zelfde periode de betaalde bedragen voor de geannuleerde bestelling terug te betalen. Mocht BLOOMING EXPERIENCE SL deze terugbetaling niet in deze termijn voldoen, kan de koper eisen dat hem/haar het dubbele van het verschuldigde bedrag wordt uitbetaald, onverminderd zijn/haar recht op schadevergoeding.

9. Recht op herroeping, teruggave en klachtenafhandeling

Zoals vastgelegd in artikel 103 van de Wet 3/2014, van 27 maart waardoor de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet voor de verdediging consumenten en gebruikers, zijn leveringen van diensten of goederen die op maat of naar wens van de consument zijn samengesteld, of door hun aard, niet kunnen worden geretourneerd of onderhevig zijn aan bederf of anderszins snel hun versheid kunnen verliezen, vrijgesteld van herroeping.

Als je een probleem met je bestelling hebt gehad, willen we dit graag zo snel mogelijk weten. Het komt erg weinig voor, maar als het toch is gebeurd, neem dan contact met ons op en BLOOMING EXPERIENCE SL verbindt zich er dan toe het product te vervangen conform de geaccepteerde voorwaarden op het moment van de verkoop. Als de klant een klacht wil indienen, kan hij/zij dit doen via email hallo@thecolvinco.com.

Bij sommige verzendingen, kan het zijn dat een bloem van de bestelling niet voorradig door problemen met de kwaliteit of voorraad. In deze gevallen, behoudt The Colvin Co zich het recht voor deze bloem te vervangen door een andere van dezelfde of hogere waarde. In dit soort gevallen kunnen we niet vervangen of geld terugbetalen en daarom waarderen we je begrip hiervoor.

10. Jurisdictie

Eveneens behoudt BLOOMING EXPERIENCE SL zich de bevoegdheid voor om eventueel civiele vorderingen of strafprocedures te presenteren voor onrechtmatig gebruik van haar website of voor de niet-naleving van de huidige voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de verlenen zal worden beheerst door geldende voorschriften op Spaans grondgebied. Bij het optreden van eventuele controverses, kunnen de partijen hun conflicten onderbrengen bij een arbitragecommissie of een beroep doen op reguliere jurisdictie door de normen met betrekking tot jurisdictie en concurrentie na te leven. BLOOMING EXPERIENCE SL is gevestigd te Sant Just, Barcelona, Spanje.

Wenn du auf dieser Seite bleibst, erklärst du dich automatisch mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden. Weitere Informationen